โรงพยาบาลธนบุรี ตรังThonburi Trang

Call Center : 075 215 215

เกี่ยวกับเรา

ผู้บริหาร

ตั้งแต่ปี 2525 ที่โรงพยาบาลธนบุรี ตรัง (ชื่อเดิม โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์) เปิดบริการให้การรักษาพยาบาลมา โรงพยาบาลได้พัฒนา และเพิ่มศักยภาพ มาโดยตลอดทั้งด้านบริการที่ประทับใจ และด้านคุณภาพในการรักษาพยาบาล ตลอดจนเทคโนโลยี ทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

ทุกท่านที่เข้ามารับบริการ เราถือว่าเป็นบุคคลที่เราจะต้องดูแลทั้งร่างกาย และจิตใจ ดังนั้นขอให้ทุกท่านมั่นใจว่า เรายึดมั่น ที่จะดูแลท่าน โดยเน้นผู้รับบริการเป็นจุดศูนย์กลาง โดยมีปณิธานที่ว่า ‘ชีวิตท่านมีคุณค่า เรารักษา มีคุณภาพ’

ในนามของผู้อำนวยการ คณะแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทุกคนในโรงพยาบาลธนบุรี ตรัง เราพร้อมที่จะให้ บริการท่าน ตลอดจนครอบครัวท่าน และขอขอบพระคุณ ทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในโรงพยาบาลธนบุรี ตรังอย่างดีเสมอมา

นายแพทย์สมชัย เจียรนัยศิลป์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล