โรงพยาบาลธนบุรี ตรังThonburi Trang

Call Center : 075 215 215

บริการสำหรับผู้ป่วย

เอกสารด้านการแพทย์

 • ใบรับรองแพทย์
 • ประวัติการรักษา
 • คำรับรองแพทย์
 • ใบเคลม

ขั้นตอนในการขอเอกสาร

 1. ติดต่อแผนกเวชระเบียน โรงพยาบาลธนบุรี ตรัง อาคาร 3 ชั้น 1
 2. ยื่นแบบฟอร์มและเอกสารแนบต่างๆ
 3. ชำระค่าธรรมเนียม ตามประเภทของเอกสาร
ระยะเวลาในการดำเนินการ
 • แพทย์ประจำ ใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 3 - 5 วัน
 • แพทย์ไม่ประจำ ใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 7 วัน (ตามตารางการปฏิบัติงานของแพทย์ในแต่ละเดือน)

แบบฟอร์มและเอกสารที่ต้องเตรียม

มารับด้วยตนเอง
 1. กรอกแบบฟอร์ม ขอเอกสารทางการแพทย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
 2. แสดงสำเนาบัตรประชาชน/ใบขับขี่/Passport กรณีเด็กที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ ให้ใช้สูติบัตร/สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อเด็ก
บุคคลอื่น/ตัวแทน มารับเอกสารแทนผู้ป่วย
 1. กรอกแบบฟอร์ม ขอเอกสารทางการแพทย์ “หนังสือแสดงความยินยอมเปิดเผยข้อมูลทางการแพทย์” ดาวน์โหลดเอกสาร
 2. กรอกแบบฟอร์ม “หนังสือมอบฉันทะ ให้ขอประวัติเพื่อเปิดเผยประวัติการรักษา” ดาวน์โหลดเอกสาร กรุณาระบุชื่อ-สกุล บุคคลมารับเอกสารแทน
 3. เตรียมสำเนาบัตรประชาชน หรือ ใบขับขี่ หรือ Passport ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้ป่วย (ลงนามสำเนาถูกต้อง)
 4. สำเนาบัตรบัตรประชนหรือ ใบขับขี่ หรือ Passport ที่ยังไม่หมดอายุ ของบุคคลที่มารับ (ลงนามสำเนาถูกต้อง)
นำมายื่นที่แผนกเวชระเบียน โรงพยาบาลธนบุรี ตรัง อาคาร 3 ชั้น 1

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม แผนกเวชระเบียน: 075-215215 ต่อ 3161