โรงพยาบาลธนบุรี ตรังThonburi Trang

Call Center : 075 215 215

เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์ Vision

โรงพยาบาลในดวงใจของชาวตรัง มุ่งมั่นสู่โรงพยาบาลเอกชนระดับตติยภูมิชั้นนำในภาคใต้ ที่ได้รับความไว้วางใจของชาวไทยและชาวต่างประเทศ

พันธกิจ Mission

  1. พัฒนาการบริการด้านสุขภาพระดับตติยภูมิ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
  2. พัฒนาและธำรงคุณภาพให้ได้มาตรฐานระดับสากล และจรรยาบรรณวิชาชีพ
  3. พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ และสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้รับบริการ ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
  4. มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และมีประสิทธิภาพภายใต้องค์กรแห่งความสุข
  5. ร่วมกับภาคีเครือข่ายของสังคม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสุขภาวะให้ชาวตรัง

ค่านิยม Core Value

TRPI
  • Teamwork (ทำงานเป็นทีม)
  • Result oriented (มุ่งเน้นผลลัพธ์)
  • Patient focus (มุ่งเน้นผู้ป่วย)
  • Innovation (สร้างสรรค์นวัตกรรม)

คำขวัญ Motto

เทคโนโลยีขั้นสูงที่คุณวางใจ
High Tech, High Trust