โรงพยาบาลธนบุรี ตรังThonburi Trang

Call Center : 075 215 215

ติดต่อเรา

สมัครออนไลน์ผ่าน Website

สมัครด้วยตนเอง

สมัครได้ที่: ฝ่ายทรัพยากรบุคคล, อาคาร 2, ชั้น 2, โรงพยาบาลธนบุรี ตรัง

เวลาทำการ: วันจันทร์ – เสาร์ 8.00 – 17.00 น.

โทรศัพท์: 075-215215 ต่อ 2216 และ 2217

อีเมล: contact@thonburitrang.com

เอกสารประกอบการสมัครงาน
  1. รูปถ่ายจำนวน 2 ใบ
  2. สำเนาบัตรประชาชน
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน
  4. สำเนาหลักฐานการศึกษา
  5. หลักฐานการเกณฑ์ทหาร
  6. สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

ทันตเเพทย์
 
จำนวนที่เปิดรับ : 1

สมัครออนไลน์
ผู้ช่วยทันตเเพทย์
 
จำนวนที่เปิดรับ : 1

สมัครออนไลน์
เเพทย์สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป Fulltime /Parttime
 
จำนวนที่เปิดรับ : 1

สมัครออนไลน์
แพทย์สาขาอายุรศาสตร์ (Fulltime / Parttime)
 
จำนวนที่เปิดรับ : 1

สมัครออนไลน์
พยาบาลวิชาชีพ (Full time)
คุณสมบัติ
- เพศหญิง/ชาย 
- ผ่านการเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้ชาย)
- มีใบประกอบวิชาชีพ
- มีความรู้ความเข้าใจทฤษฎีการพยาบาล มาตรฐานการพยาบาล และคุณภาพการพยาบาล
- บุคลิกภาพดี สุภาพเรียบร้อย
- มีจิตสำนึกที่ดีต่องานบริการ และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ

หมายเหตุ รับนักศึกษาจบใหม่ ที่มีใบประกอบวิชาชีพ


จำนวนที่เปิดรับ : 3

สมัครออนไลน์
นักรังสีเทคนิค
   คุณสมบัติ
- เพศชาย / หญิง
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขารังสีเทคนิค
- มีประสบการณ์การทำงานใน รพ. จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
- มนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ
จำนวนที่เปิดรับ : 2 อัตรา

สมัครออนไลน์
นักจัดการบริการสุขภาพ
 คุณสมบัติ
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสาธารณสุขศาสตร์
- มีทักษะคอมพิวเตอร์ MS Office ได้เป็นอย่างดี
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีจิตใจรักงานบริการ
- มีทักษะด้านการประสานงาน
- สามารถทำงานได้ถูกต้องตามระยะเวลาที่มอบหมาย
จำนวนที่เปิดรับ : 2

สมัครออนไลน์
โปรเเกรมเมอร์ (Programmer)
 คุณสมบัติ
- เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขา Computer Science, ICT, Computer Engineer หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์การในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Web Application ด้วยภาษา PHP อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
- มีความรู้ ความสามารถ HTML, JAVA Script และ SQL
- มีความรู้ ความสามารถ ในการเขียนโปรแกรมสำหรับ Mobile Development จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
- มีความมุ่งมั่น และความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้นและสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้
- ใฝ่รู้ และสามารถพัฒนาความสามารถได้ด้วยตนเอง
จำนวนที่เปิดรับ : 1

สมัครออนไลน์
เจ้าหน้าที่การตลาดในประเทศ
 คุณสมบัติ
- เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้งานโปรเเกรม MS.office พื้นฐานได้เป็นอย่างดี
- มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
- มีประสบการณ์งานด้านการตลาด จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
จำนวนที่เปิดรับ : 1

สมัครออนไลน์
ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย (เเผนกจ่ายกลาง)
คุณสมบัติ
- เพศหญิง/ชาย
- ผ่านการเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้ชาย)
- ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
- ทำงานเป็นกะได้
- มีความรับผิดชอบงานและมีใจด้านการบริการ
- บุคลิกภาพดี สุภาพ มนุษยสัมพันธ์ดี

จำนวนที่เปิดรับ : 1

สมัครออนไลน์
พยาบาลวิชาชีพ (ICU)
คุณสมบัติ
- เพศ : หญิง/ชาย
- ผ่านการเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้ชาย)
- ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์
- มีประสบการณ์หรือปฏิบัติงานในหน่วยงาน ICU อย่างน้อย 2 ปี

จำนวนที่เปิดรับ : 2 ตำแหน่ง

สมัครออนไลน์
พยาบาลเคมีบำบัด
 คุณสมบัติ
- เพศชาย / หญิง
- ผ่านการเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้ชาย)
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์บัณฑิต มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาล เเละการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง
- มีจิตสำนึกที่ดีต่องานบริการ เเละมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
- มีความรู้ความเข้าใจทฤษฎีการพยาบาล มาตรฐานการพยาบาล เเละคุณภาพการพยาบาล
- ผ่านอบรมหลักสูตรการให้ยาเคมีบำบัด หรือการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
จำนวนที่เปิดรับ : 2

สมัครออนไลน์
หัวหน้าแผนก LR/NS
 คุณสมบัติ
- จบปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
- มีใบประกอบวิชาชีพ
- มีประสบการณ์การทำงานใน รพ. จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ
จำนวนที่เปิดรับ : 1 อัตรา

สมัครออนไลน์
ผู้ช่วยพยาบาล
  คุณสมบัติ
- จบประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
- มีประสบการณ์การทำงานใน รพ. จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ
จำนวนที่เปิดรับ : 6

สมัครออนไลน์
นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
   คุณสมบัติ
- จบปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
- มีประสบการณ์การทำงานใน รพ. จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
- มนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ
จำนวนที่เปิดรับ : 1 อัตรา

สมัครออนไลน์
นักฟิสิกส์การเเพทย์
 คุณสมบัติ
- จบปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเเพทย์ทางฟิสิกส์ หรือทางฟิสิกส์การเเพทย์
- มีใบอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (RSO) ระดับสูง


จำนวนที่เปิดรับ : 2 อัตรา

สมัครออนไลน์
หัวหน้าเเผนกการเงิน
 คุณสมบัติ
- เพศชาย / หญิง
- วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาการเงิน หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- ผู้ชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเเล้ว
- มีความละเอียด รอบคอบ
- หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
จำนวนที่เปิดรับ : 1

สมัครออนไลน์
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
คุณสมบัติ
- เพศชาย
- อายุ 25- 35 ปี
- รับผิดชอบงาน และมีใจด้านการบริการ
- สามารถทำงานเป็นกะได้
- ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 
จำนวนที่เปิดรับ : 1 อัตรา

สมัครออนไลน์
เจ้าหน้าที่การเงิน
 คุณสมบัติ
- เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาการเงิน หรืออื่นที่เกี่ยวข้อง
- สามารถทำงานเป็นกะได้
- ผู้ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเเล้ว
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

จำนวนที่เปิดรับ : 1

สมัครออนไลน์
อื่นๆ
 
จำนวนที่เปิดรับ : 1

สมัครออนไลน์