โรงพยาบาลธนบุรี ตรังThonburi Trang

Call Center : 075 215 215

ติดต่อเรา

ใบสมัครงาน

APPLICATION FOR EMPLOYMENT

* กรุณากรอกรายละเอียดอย่างครบถ้วน
ประวัติส่วนตัว
ประวัติการศึกษา
ระดับ ชื่อสถานศึกษา สาขาที่สําเร็จ ปีที่สําเร็จ เกรดเฉลี่ย
มัธยมต้น
มัธยมปลาย / ปวช.
อนุปริญญา / ปวส.
ปริญญา
อื่นๆ

แนบเอกสารการศึกษา / สำเนาใบปริญญา

ประวัติการทำงาน
ตั้งแต่ ถึง ชื่อสถานที่ทํางาน ตําแหน่ง เงินเดือนสุดท้าย เหตุผลการลาออก
ประวัติฝึกอบรม
หัวข้อฝึกอบรม สถาบัน/หน่วยงานที่จัดฝึกอบรม ระยะเวลา
ทักษะ และความสามารถ
ภาษา โปรดระบุ : ดีมาก / ดี / พอใช้ พิมพ์ดีด ความเร็ว (คํา/นาที) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ (โปรดระบุโปรแกรม)
พูด อ่าน เขียน
อังกฤษ ไทย
อื่นๆ (ระบุ)
อังกฤษ ความสามารถพิเศษอื่นๆ
รายละเอียดอื่น
เลขที่บัตร
ประเภท
กรมธรรม์ ปี
เริ่มกรมธรรม์ เมื่อ หมดกรมธรรม์เมื่อ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นและหลักฐานต่าง ๆ ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ ข้าพเจ้ายินดีให้บริษัทสอบประวัติเกี่ยวกับตัวข้าพเจ้าได้ และหากข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาเข้าทางาน และบริษัทตรวจสอบว่าข้อความที่ให้ไว้ไม่ตรงกับความจริง ข้าพเจ้ายินดีให้บริษัทยกเลิกสัญญาจ้างของข้าพเจ้าทันที โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยหรือค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

หรือกฎหมาย/ ระเบียบข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวข้างต้นสาหรับวัตถุประสงค์ในการสมัครงานเท่านั้น เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย

   ฉันได้อ่านและยอมรับข้อกาหนดและเงื่อนไข