โรงพยาบาลธนบุรี ตรังThonburi Trang

Call Center : 075 215 215

ข้าราชการไทย อุ่นใจ เบิกได้

 
ข้าราชการไทย อุ่นใจ เบิกได้
 
โครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล กับกรมบัญชีกลาง ครอบคลุมการผ่าตัด 38 รายการ
 
ขั้นตอนการรับบริการ
1.ติดต่อโรงพยาบาลเพื่อตรวจสอบสิทธิ โดยใช้บัตรประชาชน และรับทราบเงื่อนไขในการใช้สิทธิ
2.กรณีใช้สิทธิได้ สามารถนัดวันสอบถามรายละเอียดค่ารักษาส่วนเกินที่ต้องจ่าย
3.เข้ารับการรักษาตามวันและเวลาที่นัดหมาย
4.ลงนามในแบบตอบรับ การขอใช้สิทธิ เบิกค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน
5.ชำระค่ารักษาพยาบาลเฉพาะส่วนที่เกิน
 
สามารถตรวจสอบสิทธิได้ที่แผนกเวชระเบียน โทร.075-218988 ต่อ 3161